Hôm nay ngày: 15/12/2019
DANH SÁCH THỦ TỤC
 
Thủ tục 1: Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ 
Thủ tục 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất 
Thủ tục 3: Chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. 
Thủ tục 4: Đăng ký khai thác nước dưới đất 
Thủ tục 5: Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh 
Thủ tục 6: Thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp Quận 
Thủ tục 7: Xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường 
Thủ tục 8: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn)