Hôm nay ngày: 20/04/2019
DANH SÁCH THỦ TỤC
 
Thủ tục 1: Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke  
Thủ tục 2: Cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke  
Thủ tục 3: Xác nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích. 
Thủ tục 4: Phê duyệt dự án tu bổ tôn tạo di tích do cấp Quận quản lý 
Thủ tục 5: Thành lập Thư viện cấp Quận 
Thủ tục 6: Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp Quận/huyện 
Thủ tục 7: Đăng ký hoạt động Thư viện cấp Quận/huyện 
Thủ tục 8: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản  
Thủ tục 9: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
Thủ tục 10: Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
Thủ tục 11: Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
Thủ tục 12: Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
Thủ tục 13: Cấp giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn Thành phố Hà Nội