Hôm nay ngày: 24/02/2018
DANH SÁCH THỦ TỤC
 
Thủ tục 1: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã 
Thủ tục 2: Cấp Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, VP đại diện Hợp tác xã 
Thủ tục 3: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (khi bị mất) 
Thủ tục 4: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bị mất của HTX 
Thủ tục 5: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký HTX khi bị hư hỏng 
Thủ tục 6: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) 
Thủ tục 7: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng, đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
Thủ tục 8: Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 
Thủ tục 9: Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 
Thủ tục 10: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia HTX  
Thủ tục 11: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sát nhập 
Thủ tục 12: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất 
Thủ tục 13: Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
Thủ tục 14: Giải thể hợp tác xã tự nguyện 
Thủ tục 15: Thông bao thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
Thủ tục 16: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 
Thủ tục 17: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 
Thủ tục 18: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 
Thủ tục 19: Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh 
Thủ tục 20: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh 
Thủ tục 21: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã bị hư hỏng 
Thủ tục 22: Tạm ngưng hoạt động của HTX Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp tác xã 
Thủ tục 23: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã 
Thủ tục 24: Đăng ký thành lập hợp tác xã do tách hợp tác xã 
Thủ tục 25: Đăng ký giá của các Tổ Doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND quận 
Thủ tục 26: Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vị UBND quận