Hôm nay ngày: 20/04/2019
DANH SÁCH THỦ TỤC
 
Thủ tục 1: Đăng ký hợp tác xã 
Thủ tục 2: Đăng ký thành lập chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã 
Thủ tục 3: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) 
Thủ tục 4: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện HTX (khi bị mất) 
Thủ tục 5: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký HTX khi bị hư hỏng 
Thủ tục 6: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) 
Thủ tục 7: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng, đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
Thủ tục 8: Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 
Thủ tục 9: Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 
Thủ tục 10: Đăng ký khi hợp tác xã chia 
Thủ tục 11: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sát nhập 
Thủ tục 12: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất 
Thủ tục 13: Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
Thủ tục 14: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp giải thể hợp tác xã tự nguyện) 
Thủ tục 15: Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
Thủ tục 16: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 
Thủ tục 17: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 
Thủ tục 18: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 
Thủ tục 19: Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 
Thủ tục 20: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 
Thủ tục 21: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã bị hư hỏng 
Thủ tục 22: Tạm ngưng hoạt động của HTX Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp tác xã 
Thủ tục 23: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã 
Thủ tục 24: Đăng ký khi hợp tác xã tách