Hôm nay ngày: 22/07/2018
DANH SÁCH THỦ TỤC
 
Thủ tục 1: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp 
Thủ tục 2: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thuỷ lợi đầu tư vốn ngân sách Nhà nước 
Thủ tục 3: Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất , kinh doanh nông lâm thuỷ sản (Trường hợp giấy chứng vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận ATTP) 
Thủ tục 4: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cấp huyện 
Thủ tục 5: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (cấp mới; cấp lại khi sắp hết hạn; cấp lại trong trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh) 
Thủ tục 6: Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm