Hôm nay ngày: 15/12/2019
DANH SÁCH THỦ TỤC
 
Thủ tục 1: Đăng ký giá của các Tổ Doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND quận 
Thủ tục 2: Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vị UBND quận