Hôm nay ngày: 20/06/2019
DANH SÁCH THỦ TỤC
 
Thủ tục 1: Tên thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư 
Thủ tục 2: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn CBĐT 
Thủ tục 3: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn giai đoạn CBĐT 
Thủ tục 4: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư) 
Thủ tục 5: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư 
Thủ tục 6: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá) 
Thủ tục 7: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu giai đoạn thực hiện dự án (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá) 
Thủ tục 8: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn CBĐT (đối với gói thầu có giá không quá 500 triệu đồng, chỉ áp dụng đối với dự án do UBND quận làm chủ đầu tư) 
Thủ tục 9: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá, chỉ áp dụng đối với các dự án do UBND quận làm chủ đầu tư) 
Thủ tục 10: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu giai đoạn thực hiện dự án (Gói thầu xây lắp, tư vấn không quá 500 triệu đồng và mua sắm hàng hoá không quá 1 tỷ đồng) 
Thủ tục 11: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công không quá 500 triệu đồng và mua sắm hàng hoá, xây lắp, hỗn hợp không quá 01 tỷ đồng) 
Thủ tục 12: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá) 
Thủ tục 13: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá)