Hôm nay ngày: 15/12/2019
DANH SÁCH THỦ TỤC
 
Thủ tục 1: Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công phục vụ mục đích kinh doanh: 
Thủ tục 2: Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 
Thủ tục 3: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 
Thủ tục 4: Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá bán lẻ sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của thương nhân phân phối trên địa bàn Hà Nội 
Thủ tục 5: Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cở sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội 
Thủ tục 6: Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp Huyện trên địa bàn Thành phố Hà nội 
Thủ tục 7: Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 
Thủ tục 8: Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu 
Thủ tục 9: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 
Thủ tục 10: Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá  
Thủ tục 11: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá  
Thủ tục 12: Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá  
Thủ tục 13: Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu  
Thủ tục 14: Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ 
Thủ tục 15: Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ 
Thủ tục 16: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ 
Thủ tục 17: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 
Thủ tục 18: Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai (Trường hợp thay đổi về đăng ký kinh doanh, thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi liên quan đến thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký) 
Thủ tục 19: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (Trường hợp Giấy chứng nhận đã được cấp bị mất, sai sót hoặc hư hỏng)