Hôm nay ngày: 20/04/2019
DANH SÁCH THỦ TỤC
 
Thủ tục 1: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị thuộc thẩm quyền cấp huyện 
Thủ tục 2: Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 
Thủ tục 3: Điều chỉnh giấy phép xây dựng do UBND huyện cấp 
Thủ tục 4: Cấp lại giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 
Thủ tục 5: Cấp phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè. 
Thủ tục 6: Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có QHCT xây dựng tỉ lệ 1/500) 
Thủ tục 7: Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch. 
Thủ tục 8: Cấp giấy phép xây dựng cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 
Thủ tục 9: Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè. 
Thủ tục 10: Cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông 
Thủ tục 11: Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 
Thủ tục 12: Cấp GPXD cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 
Thủ tục 13: Cấp giấy phép di dời công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 
Thủ tục 14: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 
Thủ tục 15: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền UBND cấp Quận 
Thủ tục 16: Thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình 
Thủ tục 17: Thẩm định, trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình 
Thủ tục 18: Cấp giấy phép công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện