Hôm nay ngày: 15/12/2019
DANH SÁCH THỦ TỤC
 
Thủ tục 1: Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn 
Thủ tục 2: Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn 
Thủ tục 3: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 
Thủ tục 4: Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 
Thủ tục 5: Tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa 
Thủ tục 6: Tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 
Thủ tục 7: Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến 
Thủ tục 8: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 
Thủ tục 9: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất 
Thủ tục 10: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 
Thủ tục 11: Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong quận,huyện,thị xã,xã phường,thị trấn 
Thủ tục 12: Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn  
Thủ tục 13: Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn 
Thủ tục 14: Cho phép đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn 
Thủ tục 15: Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn 
Thủ tục 16: Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn 
Thủ tục 17: Cho phép hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội nhiệm kỳ và bất thường.