Hôm nay ngày: 22/10/2018
CHI TIẾT THỦ TỤC
   
Thủ tục 3: Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 
a. Trình tự thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận 1 cửa quận Hà Đông
b. Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận 1 cửa quận Hà Đông
c. Thành phần, số lượng hồ sơ
- Số lượng: 01 bộ
- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về ATTTP

- Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về ATTP

- A Đối với tổ chức

- B. Đối với cá nhân - Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm - Ban sao CMTND - Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy CN đăng ký KD HTX (có giấy XN của tổ chức)

- Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí

d. Thời hạn giải quyết
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
e. Đối tượng thực hiện TTHC
Tổ chức, cá nhân
f. Cơ quan thực hiện TTHC
Phòng Kinh tế
g. Kết quả thực hiện TTHC

h. Lệ phí

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

k. Cơ sở pháp lý của TTHC
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội;
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
- Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản;
- Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản.
- Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT – BTC ngày 09/4/2014 hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;
- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
- Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;
- Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT – BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và PTNT thuộc UBND cấp tỉnh, huyện;
- Quyết định số 1290/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.
- Quyết định số 5582/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.
   
 
CÁC THỦ TỤC KHÁC

 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (cấp mới; cấp lại khi sắp hết hạn; cấp lại trong trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh) 

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất , kinh doanh nông lâm thuỷ sản (Trường hợp giấy chứng vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận ATTP) 

 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ