Đăng nhập hệ thống
Để thêm mới, cập nhật hồ sơ bạn chọn chức năng cập nhật hồ sơ và đăng nhập theo quyền chuyên viên một cửa.
Để xét duyệt cho ý kiến xử lý hồ sơ bạn chọn chức năng xét duyệt hồ sơ và đăng nhập
theo yêu cầu của chuyên viên phòng ban xử lý.
Để cấu hình hệ thống bạn phải đăng nhập với quyển quản trị.

Tên Đăng nhập   
Mật khẩu   
 

Tra cứu hồ sơ nhanh